Edukacyjne projekty gimnazjalne - Lista

Odsłony: 19551

PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Przedmioty humanistyczne

Temat: Organizacja konkursu historycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. (opracowała: Anna Sarna)

Cel główny: - opracowanie działań związanych z organizacją konkursu dla klas V szkoły podstawowej;

W ramach projektu uczniowie:

·         przypominają sobie materiał wiedzy omawiany w klasie V SP;

·         opracowują różnorodne formy sprawdzania w/w wiedzy;

·         przeprowadzają konkurs.

Temat: Śladami pożółkłych fotografii. (opracowała Anna Sarna)

Cel główny: - zebranie zdjęć dokumentujących życie mieszkańców gminy Masłowice od początku XX wieku;

W ramach projektu uczniowie:

·         gromadzą zdjęcia;

·         zbierają informacje na temat osób/ miejsc, które te zdjęcia przedstawiają;

·         grupują zdjęcia według samodzielnie opracowanych kategorii;

·         prezentują zdjęcia w formie wystawy/ albumu.

Temat: Moje miejsce na ziemi opisane słowem…(opracowała Anna Pełka)

1. Cel główny – stworzenie tekstów literackich traktujących o ziemi ojczystej, regionie oraz miejscowości przez młodych literatów w postaci tomiku;

2. Zadaniem uczniów biorących udział w projekcie będzie:

·         redagowanie prac w postaci wierszy, piosenek, opowiadań, wywiadów itp.;

·         wspólne ocenianie prac, wprowadzanie korekty;

·         prezentacja utworów na forum szkoły i dla rodziców;

·         popremierowe wydanie tomiku składającego się z utworów napisanych przez uczniów (zależnie od możliwości szkoły);

Temat: Nasz uczniowski język. (opracowała Anna Pełka)

 1. Cel główny- zebranie i opracowanie materiału językowego wśród uczniów naszej szkoły;
 2.  Zadaniem uczniów biorących udział w projekcie będzie:
 • obserwacja języka uczniów w różnych sytuacjach życiowych;
 • przeprowadzenie ankiet, wywiadów;
 • zredagowanie przez uczniów krótkich prac na  tematy związane z życiem codziennym ucznia;
 • opracowanie „Szkolnego słownika wyrazów naszych”.

Temat: Jan Paweł II i młodzież. (opracowała Joanna Janiec)

 1. Cel główny- poznanie osoby Jana Pawła II  i roli, jaka wywarł na młodzież.
 2. Zadaniem uczniów będzie:
 • zapoznanie się z biografią Jana Pawła II;
 • zapoznanie się z relacjami ze spotkań papieża z młodzieżą;
 • zebranie informacji na temat postrzegania bł. Jana Pawła II przez młodzież szkoły (ankieta);
 • prezentacja materiału w wybranej przez siebie formie;

Temat: Biblia inspiracją tekstów kultury. (opracowała Joanna Janiec)

 1. Cel główny- poznanie tekstów kultury, dla których źródłem inspiracji była Biblia;
 2. Zadaniem uczniów będzie:
 • wyszukiwanie związków frazeologicznych pochodzących z Biblii i posługiwanie się nimi, np. w cyklu „Opowiadania z Biblią w tle”;
 • stworzenie katalogu dzieł inspirowanych tematyką biblijną;
 • prezentacja materiału w wybranej przez siebie formie;

Temat: Szlak Orlich Gniazd dowodem na słuszność stwierdzenia dotyczącego Kazimierza Wielkiego: „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. (opracował Adam Młynarski)

 1. Cel główny- potwierdzenie tezy zawartej w maksymie dotyczącej Kazimierza Wielkiego: „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”;
 2. Zadaniem uczniów będzie:
 • zapoznanie się z dokonaniami króla Kazimierza Wielkiego;
 • opracowanie trasy wycieczki Szlakiem Orlich Gniazd;
 • przeprowadzenie wycieczki (uczniowie- przewodnikami);
 • sporządzenie dokumentacji wycieczki.

Temat: Mini festiwal komedii Fredrowskich. (opracowała Urszula Michalska)

 1. Cel główny – uczniowie lepiej poznają twórczość Aleksandra Fredry
 2. Zadaniem uczniów będzie:
 • wykorzystanie dostępnych im zasobów w celu znalezienia informacji o dziełach Fredry (stroje, wnętrza, obyczaje);
 • przygotowanie elementów inscenizacji (w tym uszycie kostiumów, dekoracja, rekwizyty, nagłośnienie);
 • przygotowanie inscenizacji fragmentów wybranych komedii Aleksandra Fredry i przedstawienie je na forum szkoły;
 • przeprowadzenie prób i próby generalnej;
 • zaproszenie gości.

Temat: Jak na przestrzeni wieków mówiono o miłości? (opracowała Urszula Michalska)

 1. Cel główny – poszerzenie wiedzy na temat motywu miłości w literaturze (szczególnie lekturach) i sztuce
 2. Uczniowie mają za zadanie:
 • w dowolnej formie przygotować prezentację (do wyboru: wykład, prezentacja multimedialna) na temat miłości w poszczególnych epokach literackich (ewentualnie  zorganizowanie wystawy dzieł sztuki, w których występuje motyw miłości);
 • wybranie tekstów poetyckich i prozatorskich związanych z tematyką miłosną,
 • przygotowanie na ich podstawie inscenizacji i przedstawienie jej na forum szkoły; opanowanie pamięciowe tekstów;
 • przygotowanie elementów inscenizacji (kostiumy, dekoracja, rekwizyty, nagłośnienie)
 • zaproszenie gości.

Temat: Zabytki na terenie naszej gminy. (opracowała Renata Turlejska - Macieląg)

 1. Cel główny- zapoznanie z zabytkami naszego regionu;
 2. Zadaniem uczniów będzie:
 •  zdobywanie informacji z różnych źródeł na temat zabytków naszego regionu (biblioteka, Urząd Gminy; parafie, Internet);
 •  opisywanie zabytków i ciekawostek z nimi związanych;
 •  fotografowanie zabytków;
 •  prezentacja w formie gazetki lub albumu;

Temat: Boże Narodzenie (lub Wielkanoc) w sztuce ludowej w naszym regionie. (opracowała Renata Turlejska - Macieląg)

 1. Cel główny- zwrócenie uwagi na piękno tradycji.
 2. Zadaniem uczniów będzie:
 • zapoznanie z twórczością ludową w muzeum w Przedborzu i Radomsku;
 • stworzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej twórczości ludowej w naszym regionie;
 • stworzenie rękodzieła artystycznego związanego z tematem projektu.

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Temat: Matematyka pod stopami – parkietaże. (opracowała Barbara Gawrych)

1.      cel główny: poznanie przez uczniów zagadnień geometrycznych nawiązujących do architektury i sztuki;

2.      Zadaniem uczniów będzie:

·         usystematyzowanie wiadomości na temat wielokątów foremnych, ich właściwości, konstrukcji;

·         wyszukiwanie informacji na temat parkietaży i ich rodzajów;

·         wykonanie konstrukcji wielokątów foremnych;

·         wykonanie zestawu plansz przedstawiających własne propozycje pakietowania płaszczyzny przy pomocy figur powstałych w wyniku modyfikacji wielokątów;

·         umiejętna współpraca w zespole.

Temat: Kraje Unii Europejskiej w liczbach. (opracowała Gabriela Patek)

 1. Cel główny - poznanie wybranych zagadnień dotyczących środowiska geograficznego, ludności i gospodarki państw Unii Europejskiej.
 2. Zadaniem uczniów będzie:
 • Określanie czynników, które odzwierciedlają cechy środowiska geograficznego, ludności i gospodarki wybranego państwa Unii Europejskiej za pomocą liczb;
 • zbieranie danych statystycznych i innych materiałów do wybranych czynników;
 • dobieranie odpowiedniej metody  graficznej do prezentacji danych;
 • przedstawianie graficzne danych;
 • krótka charakterystyka państwa na podstawie zdobytych informacji: środowisko geograficzne państwa, jego ludność, dominanty gospodarki.

Temat: „Igłą malowane”, czyli wyszywanie techniką krzyżykową.(opracowała Gabriela Patek)

Cel główny: Celem projektu jest doskonalenie umiejętności manualnych, jak również rozwijanie samodzielnej twórczości młodzieży gimnazjalnej.

Cele szczegółowe:

- rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci związanych z robótkami ręcznymi;

- poznawanie techniki haftu krzyżykowego i zastosowanie w praktyce;

- rozwijanie umiejętności aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu;

- rozbudzanie chęci pokonywania trudności;

- rozwijanie twórczego myślenia, sprawności manualnych, dokładności, poczucia estetyki oraz cierpliwości;

- właściwe odczytywanie i zastosowanie w praktyce symboli stosowanych w hafcie krzyżykowym.

Zadania do realizacji (do wyboru):

  • wyszywanie elementów kartek świątecznych, okolicznościowych;
  • wyszywanie obrazków;
  • wyszywanie własnego portretu po użyciu programu komputerowego.

Temat: Każdy może oszczędzać energię elektryczną. (opracowała Anna Rulińska)

 1. Cel główny projektu - Uświadomienie uczniom gdzie i do czego (w gospodarstwie domowym) najwięcej energii elektrycznej się zużywa i znalezienie sposobów jej oszczędzania.
 2. Zadaniem uczniów będzie:
 • Zdobycie umiejętności zbierania i systematyzowania informacji.
 • Praktyczne ćwiczenie wykorzystania różnych źródeł informacji.
 • Praktyczne ćwiczenie przetwarzania danych.
 • Zdobycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów.
 • Umiejętne podejmowanie decyzji.
 • Prezentacja wyników własnej pracy.

Temat:  Moja szkoła z matematyką w tle. (opracowała Anna Rulińska)

Cele edukacyjne:

·         kształtowanie i rozwijanie umiejętności zbierania, porządkowania, selekcjonowania, opracowywania i analizowania zebranych danych,

·         rozwijanie umiejętności wykonywania obliczeń w tym obliczeń procentowych,

·         kształcenie umiejętności przedstawiania zebranych danych w postaci diagramów, tabel, wykresów opisów słownych,

·         rozwijanie umiejętności odczytywania danych przedstawionych na wykresach, diagramach,

·         rozwijanie umiejętności analizowania wykresów, diagramów,

·         wprowadzenie do postaw wnioskowania.

Temat:„Tęczowa chemia”.(opracowała Anna Stępień)

1.      Cel główny projektu: projekt ma udowodnić uczniom, że nauka chemii może być ciekawa i fascynująca. Uczniowie poprzez wykonywanie doświadczeń będą mogli zagłębić swoją wiedzę dotyczącą reakcji barwnych oraz ich znaczenia w życiu i gospodarce człowieka.

2.      Zadaniem ucznia będzie:

·         doskonalenie umiejętności zasad projektowania i dokumentowania doświadczeń chemicznych;

·         kształtowanie umiejętności zastosowania zasad bhp podczas przebiegu doświadczeń chemicznych;

·         zebranie informacji oraz pogłębienie i utrwalenie wiedzy na temat wskaźników (indykatorów), skali pH, reakcji zobojętniania, reakcji strącania osadów itp.;

·         przygotowanie zestawu doświadczeń dających efekty barwne (prezentacja);

·         pokazanie, że chemia jest ciekawym przedmiotem;

·         kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Temat:„Tajemnice fotosyntezy”.(opracowała Anna Stępień)

Cel główny projektu: pogłębienie wiadomości na temat procesu fotosyntezy.

Zadaniem ucznia będzie:

·         doskonalenie umiejętności zasad projektowania i dokumentowania eksperymentów biologicznych;

·         poznanie budowy morfologicznej i anatomicznej liści;

·         dokonanie analiza jakościowej  barwników fotosyntetycznych  wyizolowanych z liści różnego gatunku roślin (rozdział barwników metodą chromatografii bibułowej);

·         poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat przebiegu i znaczenia procesu fotosyntezy;

·         poznanie wpływu temperatury, natężenia światła, stężenia dwutlenku węgla i innych czynników na intensywność  procesu fotosyntezy;

·         rozwijanie umiejętności twórczego i samodzielnego myślenia oraz kreatywności;

·         prezentacja wyników.

Języki obce

 

Temat:„English is fun” – organizacja Konkursu Piosenki Anglojęzycznej.(opracowała Ewa Borycka)

1.      Cel główny projektu: zorganizowanie Konkursu Piosenki Anglojęzycznej.

2.      Zadaniem uczniów będzie:

·   opracowanie regulaminu konkursu i scenariusza przebiegu imprezy;

·   przygotowanie dyplomów, kart dla jury, sali (dekoracja, sprzęt nagłaśniający);

·   przeprowadzenie konkursu;

·   wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej konkursu oraz całego projektu.

Temat: … i właśnie dlatego warto uczyć się języka angielskiego! - film zachęcający innych uczniów do nauki języka angielskiego. (opracowała Ewa Borycka)

1. Cel główny projektu: nakręcenie filmu zachęcającego innych uczniów do nauki języka angielskiego.

2. Zadaniem uczniów będzie:

·   przeprowadzenie krótkich wywiadów wśród uczniów;

·   montaż filmu;

·   prezentacja filmu;

·   zamieszczenie filmu na stronie internetowej szkoły;

·   sporządzenie dokumentacji projektu.

Temat: Ilustrowany przewodnik po naszej gminie dla turystów niemieckich. (opracowała Justyna Grabowska)

 1. Cel główny projektu – Stworzenie przewodnika po gminie Masłowice dla turystów z krajów niemieckojęzycznych.
 2. Zadaniem uczniów będzie:
 • opracowanie przewodnika niemieckojęzycznego po gminie;
 • zdobywanie i poszerzanie wiedzy o swojej gminie;
 • wykorzystanie różnych technik pracy(plastyczne, multimedialne, itp.);
 • rozwijanie umiejętności językowych;
 • utrwalenie i wzbogacenie zasobu słownictwa;

Temat: Jaka jest znajomość języków obcych w naszej gminie? (opracowała Justyna Grabowska)

 1. Cel główny projektu – Zbadanie zakresu znajomości języków obcych przez mieszkańców naszej gminy.
 2. Zadaniem uczniów będzie:
 • Budowanie świadomości uczniów jak ważna jest nauka języków obcych;
 • Analiza zakresu znajomości języków obcych pod względem jakościowym i ilościowym;
 • budowanie współpracy uczniów z mieszkańcami gminy;
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, wykorzystanie różnych technik pracy.

Temat: „MasterChef” – organizacja Europejskiego Konkursu Kulinarnego

 (opracowała Paulina Pągowska)

1.      Cel główny projektu: zorganizowanie Europejskiego Konkursu Kulinarnego.

2.      Zadaniem uczniów będzie:

ü  opracowanie regulaminu konkursu i scenariusza przebiegu imprezy;

ü  przygotowanie dyplomów, kart dla jury, sali (wystrój stolików, opisy potraw, prezentacja ustna);

ü  przeprowadzenie konkursu;

ü  wykonanie dokumentacji fotograficznej lub filmowej konkursu oraz całego projektu.

Temat: „Great Gatsby” Francisa Scotta Fitzgeralda – powieść a film.

(opracowała Paulina Pągowska)

1.      Cel główny projektu: zachęcenie uczniów do czytania i oglądania ekranizacji powieści anglojęzycznych.

2.      Zadaniem uczniów będzie:

ü  przeczytanie powieści i obejrzenie filmu;

ü  przeanalizowanie różnic pomiędzy powieścią a filmem;

ü  scharakteryzowanie postaci i ich relacji;

ü  wykonanie kart pracy;

ü  wykonanie dokumentacji fotograficznej lub filmowej całego projektu.

Wychowanie fizyczne i rekreacja

Temat: Żyj zdrowo! (opracowała Agnieszka Dobrzańska-Zasobniak)

1.      Cel główny: Promocja zasad zdrowego stylu życia.

2.      Zadania uczniów:

·         przygotowanie i przeprowadzenie pogadanki (prezentacji) na temat czynników wpływających na nasze zdrowie podczas godzin wychowawczych;

·         wykonanie gazetek tematycznych i zamieszczenie ich przy hali sportowej;

·         zorganizowanie i przeprowadzenie gier i zabaw ruchowych w wybranych klasach gimnazjalnych podczas zajęć wychowania fizycznego (opracowanie scenariusza);

·         przeprowadzenie wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego na temat zdrowego stylu życia;

·         przygotowanie inscenizacji wg własnego scenariusza pt. „Żyj zdrowo!” i przedstawienia jej podczas podsumowania projektu.

Temat: Bezruch to twój wróg! Daj się skusić na ruch! (opracowała: Janina Stanios)

1. Cel główny: Promowania aktywności fizycznej.

2. Zadania uczniów:

·         zebranie informacji na temat poziomu aktywności ruchowej w wybranych klasach (ankiety, wywiady);

·         poszukiwanie i gromadzenie informacji na temat wpływu ruchu i bezruchu na zdrowie człowieka;

·         prezentacja zebranego materiału na gazetce szkolnej;

·         zredagowanie i rozpropagowanie ulotki promującej aktywny wypoczynek;

·         zorganizowanie apelu promującego aktywność fizyczną.

Temat: Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. (opracowała Ewa Mierzwa)

1.      Cel główny: nabycie przez uczniów umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

2.      Zadania uczniów:

·         rozpoznawanie stanów życia i zdrowia;

·         udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zranień i krwotoków;

·         kompletowanie apteczki pierwszej pomocy;

·         charakteryzowanie złamań, zwichnięć, omdleń oraz poznanie zasad postępowania w tych przypadkach;

·         wykonywanie zadań w zespole.